ดาวน์โหลด

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service Center)

ให้บริการให้คำแนะนำและดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้แก่ ยา, อาหาร,สถานพยาบาล,  เครื่องสำอาง, เครื่องมือแพทย์, วัตถุเสพติด, วัตถุอันตราย

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
เวลาทำการ 08:30-16:00 น.
(หยุดพักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

โทรศัพท์  044-465011-4  ต่อ 105  แฟกซ์ 044-465021
e-mail : fdakorat@hotmail.com
website : fdakorat.wordpress.com

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

employee

สำหรับ ผู้ประกอบการ

id-card

สำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่

โฆษณา