e-submission อาหาร

แบบฟอร์มคำขอเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบอาหาร

  1. แบบตรวจเอกสาร การยื่นขอเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ e-submission (ด้านอาหาร)
  2. แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์ สำหรับผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ
  3. หนังสือมอบอำนาจ และ ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ


คู่มือการใช้งานระบบ

 


megaphone  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 สบ.7 และ สบ.8 ไม่อัตโนมัติอีกต่อไป

601219_SB7_No_Auto.jpg

 

flowEsubfood

ภาพโดย : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

โฆษณา