e-submission เครื่องสำอาง

 

  แบบฟอร์มงานเครื่องสำอาง

icon_dl ดาวน์โหลดชุดคำขอเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ e-submission เครื่องสำอาง คลิกที่นี่

icon_dl ดาวน์โหลดชุดคำขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง คลิกที่นี่

 


วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ e-submission

 

คู่มือการใช้งานระบบ e-submission สำหรับผู้ประกอบการ

  1. คู่มือการใช้งานระบบ e-submission
  2. คู่มือการต่ออายุใบจดแจ้ง
  3. คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง หนังสือรับรองสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง
  4. คู่มือในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (UPDATE 10/1/2562)
  5. คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง GUIDELINE ON THE PREPARATION  OF  PRODUCTS INFORMATION FILE (PIF)

 

คู่มือหลักเกณฑ์การจดแจ้งเครื่องสำอาง


 

flowchart_cosmetic

 

โฆษณา