เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Advertisements

แบบฟอร์มเสนอรายการยาเข้า–ออก กรอบบัญชียาจังหวัด ปี 2562

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1685 เรื่องขอให้เสนอรายการยาเข้า-ออกจากกรอบบัญชียาจังหวัด ปี 2562

word-48แบบฟอร์มเสนอรายการยาเข้า-ออกจากบัญชีรายการยาโรงพยาบาลชุมชน

ขอให้ส่งแผนการใช้และแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดหนังสือพร้อมเอกสารแนบเรื่องการดำเนินงานจัดส่งแผนการใช้และแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือผู้นิเทศงาน คบส. ปี 2561

ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ปี 2561

ดาวน์โหลด คู่มือนิเทศงาน RDU ปี 2561
– ตัวชี้วัด RDU ปี 2561
– ตารางกรอกรายชื่อ รพ.สต. เป้าหมาย

ไฟล์นำเสนอ VDO Conference RDU (ATB in FTW,NL) การพยาบาล (6ธ.ค.60)

ไฟล์ประกอบการประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ pdf
ไฟล์ powerpoint