เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 (สำหรับผู้ประกอบการ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

โฆษณา

ประกาศ!! ผู้ผลิตเครื่องสำอางที่ได้ยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่ 9 ก.ย.58 (ซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 8 ก.ย.61) ที่ประสงค์จะใช้เลขจดแจ้งเดิม สามารถดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล และยื่นเรื่องขอจดแจ้งในระบบ e-submission ได้แล้วตั้งแต่วันนี้..

ตามมาตราที่ 93 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดให้ใบจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ใช้ต่อไปได้อีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ดังนั้นใบรับแจ้งดังกล่าวซึ่งออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 นี้..

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบจดแจ้งเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ที่จะประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางนั้นต่อไป ได้รับความสะดวกในการจดแจ้ง จึงเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเดิมในระบบเก่า (e-logistic) เข้าสู่ระบบใหม่ (e-submission) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561

megaphone01 อ่านรายละเอียดประกาศเรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพิ่มเติมupdate-sign

megaphone01  ศึกษาขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง update-sign

megaphone01 ภาพรวมการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง update-sign

megaphone01 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครื่องสำอาง

ประกาศ!! การขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

source.gif ประกาศ!!  “สถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ประสงค์จะมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่ตนให้การรักษา สามารถยื่นคำขอรัใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  (แทนการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่มีอยู่เดิม) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาคู่มือการขออนุญาตเพิ่มเติมได้ที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแจ้งการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
– สำหรับ สถานพยาบาลของรัฐ
– สำหรับ สถานพยาบาลเอกชน