เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 (สำหรับผู้ประกอบการ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

โฆษณา

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายและแนวทางในการกำกับดูแลเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ติดตามการส่งรายงานการตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง เครื่องสำอาง

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง อาหาร

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง สถานพยาบาล

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561

megaphone01ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และกำหนดให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ดังกล่าว หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิกถอนใบรับจดแจ้ง

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการผลิตหรือนำเข้าต่อไป  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และในกรณีที่ประสงค์จะปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ขอให้ยื่นเรื่องได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ update-sign

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ!! ผู้ผลิตเครื่องสำอางที่ได้ยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่ 9 ก.ย.58 (ซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 8 ก.ย.61) ที่ประสงค์จะใช้เลขจดแจ้งเดิม สามารถดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล และยื่นเรื่องขอจดแจ้งในระบบ e-submission ได้แล้วตั้งแต่วันนี้..

ตามมาตราที่ 93 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดให้ใบจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ใช้ต่อไปได้อีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ดังนั้นใบรับแจ้งดังกล่าวซึ่งออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 นี้..

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบจดแจ้งเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ที่จะประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางนั้นต่อไป ได้รับความสะดวกในการจดแจ้ง จึงเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเดิมในระบบเก่า (e-logistic) เข้าสู่ระบบใหม่ (e-submission) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561

megaphone01 อ่านรายละเอียดประกาศเรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพิ่มเติมupdate-sign

megaphone01  ศึกษาขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง update-sign

megaphone01 ภาพรวมการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง update-sign

megaphone01 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครื่องสำอาง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียด update-sign

ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

ประกาศ!! กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission

ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดูรายละเอียดได้ที่นี่