เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โฆษณา

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายงานอาหารปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

icon_pdf แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาลชุมชน

icon_pdf แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน

word-48 แบบประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล