รหัสยาโคราช ปี 2562 (Korat Drug Code)

icon_pdf รหัสยาโคราช ปี 2562

Advertisements

แบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา ประจำปี 2562

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1878 เรื่องการรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา ปี 2562

icon_excel แบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มเสนอรายการยาเข้า–ออก กรอบบัญชียาจังหวัด ปี 2562

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1685 เรื่องขอให้เสนอรายการยาเข้า-ออกจากกรอบบัญชียาจังหวัด ปี 2562

word-48แบบฟอร์มเสนอรายการยาเข้า-ออกจากบัญชีรายการยาโรงพยาบาลชุมชน

แบบประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2561

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1644 ขอติดตามผลการประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2561

icon_excel แบบประเมินงานเภสัชปฐมภูมิและตารางลงคะแนน

ขอให้ส่งแผนการใช้และแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดหนังสือพร้อมเอกสารแนบเรื่องการดำเนินงานจัดส่งแผนการใช้และแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมการใช้ยาฯ RDU 2560

ดาวน์โหลดหนังสือที่ นม 0032.004/ว100 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่องขอแจ้งแนวทางการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) ปี 2560

ดาวน์โหลดที่นี่