แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตขายยา ประจำปี 2562

ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกราย (ยกเว้นร้านยาคุณภาพ) จะต้องใช้ผลการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP) เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม update-sign

โฆษณา

ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา ประจำปี 2562

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านยา และตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ โดยใช้แบบตรจสถานที่ตามที่กำหนดดังนี้

ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร สถานพยาบาล เครื่องสำอาง โฆษณา ประจำปี 2562

ขอให้เจ้าหน้าที่อำเภอตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้าน อาหาร ยา สถานพยาบาล เครื่องสำอาง และโฆษณาวิทยุชุมชน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่ นม 0032.004/ว 1976

icon_folder ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา ประจำปี 2562

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1878 เรื่องการรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา ปี 2562

icon_excel แบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มเสนอรายการยาเข้า–ออก กรอบบัญชียาจังหวัด ปี 2562

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1685 เรื่องขอให้เสนอรายการยาเข้า-ออกจากกรอบบัญชียาจังหวัด ปี 2562

word-48แบบฟอร์มเสนอรายการยาเข้า-ออกจากบัญชีรายการยาโรงพยาบาลชุมชน

แบบประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2561

icon_pdf หนังสือที่ นม 0032.004/ว1644 ขอติดตามผลการประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2561

icon_excel แบบประเมินงานเภสัชปฐมภูมิและตารางลงคะแนน

ขอให้ส่งแผนการใช้และแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดหนังสือพร้อมเอกสารแนบเรื่องการดำเนินงานจัดส่งแผนการใช้และแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมการใช้ยาฯ RDU 2560

ดาวน์โหลดหนังสือที่ นม 0032.004/ว100 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่องขอแจ้งแนวทางการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) ปี 2560

ดาวน์โหลดที่นี่