ประกาศ!! การขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

source.gif ประกาศ!!  “สถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ประสงค์จะมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่ตนให้การรักษา สามารถยื่นคำขอรัใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  (แทนการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่มีอยู่เดิม) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาคู่มือการขออนุญาตเพิ่มเติมได้ที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแจ้งการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
– สำหรับ สถานพยาบาลของรัฐ
– สำหรับ สถานพยาบาลเอกชน

โฆษณา