เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Advertisements

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง เครื่องสำอาง

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง อาหาร

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง สถานพยาบาล

เอกสารประกอบการอบรมโครงการนมโรงเรียนปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการกำกับติดตามนมโรงเรียนปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ไฟล์นำเสนอเรื่องนมโรงเรียน

icon_pdf การรักษาคุณภาพนมโรงเรียน

word-48 Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียน

icon_pdf Sticker นมโรงเรียน

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ไฟล์บรรยาย เรื่อง จุลินทรีย์ก่อโรค

icon_pdf ไฟล์บรรยายเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

icon_pdf แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับ 381

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประกอบการน้ำบริโภคฯ และน้ำแข็ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจังหวัดนครราชสีมา VDO Conference 21 มี.ค. 2560

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสี่มา ประกอบด้วย ไฟล์นำเสนอนโยบาย RDU และสรุปสถานการณ์ และไฟล์แนวทางการประเมินการสั่งใช้ยา

icon_folder ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ดาวน์โหลดที่นี่

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission

ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ (21-23 ธ.ค. 59)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 วันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ดาวน์โหลดที่นี่