แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561

megaphone01ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และกำหนดให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ดังกล่าว หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิกถอนใบรับจดแจ้ง

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการผลิตหรือนำเข้าต่อไป  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และในกรณีที่ประสงค์จะปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ขอให้ยื่นเรื่องได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ update-sign

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

โฆษณา