กฏหมาย

อัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

qrcode

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

  • พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

  • พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

  • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

  • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

  • พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

โฆษณา