คู่มือประชาชน

1.คู่มือประชาชน การขออนุญาตด้านยา

1.1 การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
1.2 การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
1.3 การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
1.4 การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
1.5 การขออนุญาตผลิตขายนำหรือสั่งยาแผนโบราณ
1.6 ขออนุญาตผลิตยาโบราณสมุนไพรเดี่ยว
1.7 การขออนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
1.8 การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
1.9 การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป

2. คู่มือประชาชน การขออนุญาตอาหาร

 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

2.1 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
2.2 การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
2.3 การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่)
2.4 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2.5 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
2.6 การขอย้ายสถาที่ผลิต/สถานที่เก็บ (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)
2.7 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร
2.8 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
2.9 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
2.10 การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2.11 การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
2.12 การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
2.13 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
2.14 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ
2.15 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2.16 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
2.17 การอนุญาตโฆษณาอาหาร

3. คู่มือประชาชน การขออนุญาตเครื่องสำอาง

3.1 การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม
3.2 การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง
3.3 การแจ้งเปลียนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุม

4. คู่มือประชาชน การขออนุญาตเครื่องมือแพทย์

4.1 การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
4.2 การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
4.3 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
5.4 การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
4.5 การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
4.6 กาารขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
4.7 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
4.8 การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

5. คู่มือประชาชน การขออนุญาตวัตถุอันตราย

5.1 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (กรณีตรวจสถานที่)
5.2 การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
5.3 การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
5.4 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
5.5 การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
5.6 การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
5.7 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
5.8 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีไม่ตรวจสถานที่)
5.9 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีตรวจสถานที่)
5.10 การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
5.11 การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

6.คู่มือประชาชน การขออนุญาตสถานพยาบาล

โฆษณา