ไฟล์ประกอบการประชุม VDO Conference Service Plan RDU ปี 2561

การประชุม VDO Conference Service Plan RDU ปี 2561
วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdfดาวน์โหลดที่นี่

 

Advertisements

ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

ประกาศ!! กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

เอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ตามหนังสือที่ นม 0032.004/ว 894 เรื่องเอกสารแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

icon_folder ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประกอบการน้ำบริโภคฯ และน้ำแข็ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจังหวัดนครราชสีมา VDO Conference 21 มี.ค. 2560

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสี่มา ประกอบด้วย ไฟล์นำเสนอนโยบาย RDU และสรุปสถานการณ์ และไฟล์แนวทางการประเมินการสั่งใช้ยา

icon_folder ดาวน์โหลดที่นี่

เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และเกณฑ์ประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2560

เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว (งานเภสัชกรรม) และเกณฑ์ประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2560

icon_folder ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ดาวน์โหลดที่นี่