เอกสารประกอบการอบรมโครงการนมโรงเรียนปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการกำกับติดตามนมโรงเรียนปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ไฟล์นำเสนอเรื่องนมโรงเรียน

icon_pdf การรักษาคุณภาพนมโรงเรียน

word-48 Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียน

icon_pdf Sticker นมโรงเรียน

Advertisements

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ขอให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาล ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดำเนินการดังนี้ update-sign

1. จัดเตรียมอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. นัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจประเมิน และหากมีการสั่งปรับปรุงแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดให้เรียบร้อย
3. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ติดต่อยื่นคำขอต่ออายุได้ที่ “ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา”

 megaphone01 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สำหรับคลินิก ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. แบบ สพ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. แบบ สพ.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  3. แบบ สพ.23 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สำหรับคลินิก)
  4. แบบคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  5. บันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก

icon_dl ดาวน์โหลด เอกสารรายการที่ 1-4 คลิกที่นี่
icon_dl ดาวน์โหลด บันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก

คลินิกเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
คลินิกทันตกรรม และคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกกายอุปกรณ์
คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คลินิกกิจกรรมบำบัด
คลินิกจิตวิทยาคลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คลินิกรังสีเทคนิค
คลินิกการแพทย์แผนจีน
คลินิกแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
คลินิกแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย
คลินิกแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

megaphone01 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. แบบ สพ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. แบบ สพ.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  3. แบบ สพ.24 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สำหรับโรงพยาบาล)
  4. แบบคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  5. บันทึกตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล

icon_dl ดาวน์โหลด เอกสารรายการที่ 1-5 คลิกที่นี่


writing แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับงานสถานพยาบาล

 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

icon_pdf อ่านรายละเอียดประกาศฯ

word-48 ชุดคำขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

writing แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับงานสถานพยาบาล

 

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ไฟล์บรรยาย เรื่อง จุลินทรีย์ก่อโรค

icon_pdf ไฟล์บรรยายเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

icon_pdf แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับ 381

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายงานอาหารปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

icon_pdf แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาลชุมชน

icon_pdf แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน

word-48 แบบประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

 

 

ประกาศ!! ผู้ผลิตเครื่องสำอางที่ได้ยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่ 9 ก.ย.58 (ซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 8 ก.ย.61) ที่ประสงค์จะใช้เลขจดแจ้งเดิม สามารถดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล และยื่นเรื่องขอจดแจ้งในระบบ e-submission ได้แล้วตั้งแต่วันนี้..

ตามมาตราที่ 93 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดให้ใบจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ใช้ต่อไปได้อีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ดังนั้นใบรับแจ้งดังกล่าวซึ่งออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 นี้..

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบจดแจ้งเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ที่จะประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางนั้นต่อไป ได้รับความสะดวกในการจดแจ้ง จึงเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเดิมในระบบเก่า (e-logistic) เข้าสู่ระบบใหม่ (e-submission) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561

megaphone01 อ่านรายละเอียดประกาศเรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพิ่มเติมupdate-sign

megaphone01  ศึกษาขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง update-sign

megaphone01 ภาพรวมการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง update-sign

megaphone01 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครื่องสำอาง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียด update-sign

ไฟล์ประกอบการอบรมตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแข็ง ผักและผลไม้สดบางชนิด

icon_pdf แนวทางการกำกับดูแลสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็ง สำหรับเจ้าหน้าที่

icon_pdf วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลากอาหาร