ประกาศด่วน สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกท่าน

ประกาศจองสิทธิ์ถ่ายโอนที่มา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

cosmetic_v1529

Advertisements

ติดตามการส่งรายงานการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ขอให้ส่งแผนการใช้และแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดหนังสือพร้อมเอกสารแนบเรื่องการดำเนินงานจัดส่งแผนการใช้และแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง เครื่องสำอาง

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง อาหาร

icon_pdfไฟล์นำเสนอ เรื่อง สถานพยาบาล

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561

megaphone01ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และกำหนดให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ดังกล่าว หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิกถอนใบรับจดแจ้ง

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการผลิตหรือนำเข้าต่อไป  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และในกรณีที่ประสงค์จะปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ขอให้ยื่นเรื่องได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ update-sign

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

61-06-12_news_cosmetic

เอกสารประกอบการอบรมโครงการนมโรงเรียนปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการกำกับติดตามนมโรงเรียนปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf ไฟล์นำเสนอเรื่องนมโรงเรียน

icon_pdf การรักษาคุณภาพนมโรงเรียน

word-48 Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียน

icon_pdf Sticker นมโรงเรียน

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ขอให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาล ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดำเนินการดังนี้ update-sign

1. จัดเตรียมอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. นัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจประเมิน และหากมีการสั่งปรับปรุงแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดให้เรียบร้อย
3. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ติดต่อยื่นคำขอต่ออายุได้ที่ “ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา”

 megaphone01 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สำหรับคลินิก ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. แบบ สพ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. แบบ สพ.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  3. แบบ สพ.23 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สำหรับคลินิก)
  4. แบบคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  5. บันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก

icon_dl ดาวน์โหลด เอกสารรายการที่ 1-4 คลิกที่นี่
icon_dl ดาวน์โหลด บันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก

คลินิกเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
คลินิกทันตกรรม และคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกกายอุปกรณ์
คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คลินิกกิจกรรมบำบัด
คลินิกจิตวิทยาคลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คลินิกรังสีเทคนิค
คลินิกการแพทย์แผนจีน
คลินิกแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
คลินิกแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย
คลินิกแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

megaphone01 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. แบบ สพ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  2. แบบ สพ.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
  3. แบบ สพ.24 รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สำหรับโรงพยาบาล)
  4. แบบคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  5. บันทึกตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล

icon_dl ดาวน์โหลด เอกสารรายการที่ 1-5 คลิกที่นี่


writing แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับงานสถานพยาบาล

 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

icon_pdf อ่านรายละเอียดประกาศฯ

word-48 ชุดคำขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

writing แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับงานสถานพยาบาล