หนังสือขอติดตามผลการประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2562

 

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 (สำหรับผู้ประกอบการ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายและแนวทางในการกำกับดูแลเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561

ฉลากยา

 1. อัลโลพูรินอล
 2. แอมโลดิพีน
 3. อะม๊อกซี่ซิลิน ชนิดน้ำ
 4. อะม๊อกซี่ซิลิน
 5. เซททิริซีน
 6. โคลซิซีน
 7. ดอมเพอริโดน ชนิดน้ำ
 8. ดอมเพอริโดน ชนิดเม็ด
 9. อีนาลาพริล
 10. ไกลเบนคลาไมด์/กลิบพิไซด์
 11. ไอบูโพรเฟน ชนิดน้ำ
 12. ไอบูโพรเฟน ชนิดเม็ด
 13. เมดฟอร์มิน
 14. พาราเซตามอล ชนิดเม็ด
 15. พาราเซตามอล ชนิดน้ำ
 16. พาราเซตามอล+ออเฟนาดรีน
 17. ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตขายยา ประจำปี 2562

ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกราย (ยกเว้นร้านยาคุณภาพ) จะต้องใช้ผลการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP) เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม update-sign

ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา ประจำปี 2562

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านยา และตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ โดยใช้แบบตรจสถานที่ตามที่กำหนดดังนี้

ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร สถานพยาบาล เครื่องสำอาง โฆษณา ประจำปี 2562

ขอให้เจ้าหน้าที่อำเภอตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้าน อาหาร ยา สถานพยาบาล เครื่องสำอาง และโฆษณาวิทยุชุมชน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่ นม 0032.004/ว 1976

icon_folder ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา