บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ (Consultation e-service) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Capturegf

เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์/ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ในระบบให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบด้วย 2 บริการย่อย ได้แก่
1. บริการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product classification) : ช่องทางสำหรับขอวินิจฉัยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. หรือไม่ กรณีจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. นั้นจะภายใต้พรบ.ผลิตภัณฑ์ใดและจัดอยู่ในระดับการควบคุมใด
2. บริการขอรับคำปรึกษา (Consultation) : ช่องทางสำหรับขอปรึกษาทางด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ และด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศึกษารายละเอียด (คลิกที่นี่) 

คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 โดยบังคับใช้รายใหม่ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และรายเก่า ผ่อนผันได้ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2564

โดยสมัครสอบได้ที่

 1. มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  website : https://fdafoundation.org
  โทร. 095-9749097
  e-mail : thaifdafoundation@gmail.com
 2. สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  website : https://www.phpa-th.com
  โทร. 061-0249812
  e-mail : phpa.thai@gmail.com
  LineID : 0610249812

ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา ) เพื่อการรักษาผู้ป่วย

ใบอนุญาตจำหน่ายเพื่อการรักษา (สำหรับโรงพยาบาล)  click (2)

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

S__7987668

 

 

 

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัยและ RDU in community ระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

1. แผนและตัวชีวัด

2.สถานพยาบาล

3. อาหาร

4. งานยา

5. เครื่องสำอาง

6. อาหารปลอดภัย

7. โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

8.พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

9. RDU IN Community