บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ (e-Consult : KoratFDA)

Capturegf

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์/ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้นใช้งานบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ (คลิกที่นี่) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ

การตต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

ต่ออายุใบอนุญาตอาหาร

ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร และผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

  • ดาวน์โหลดชุดคำขอต่ออายุ สถานที่ผลิตอาหารที่มีเครื่องจักรน้อยกว่า 50 แรงม้า และคนงานน้อยกว่า 50 คน (ตามหนังสือที่ นม.0032.004/ว1472)

  • ดาวน์โหลดชุดคำขอต่ออายุ สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ สถานที่ผลิตอาหารที่มีเครื่องจักรมากกว่าหรือเท่ากับ 50 แรงม้า หรือคนงานมากกว่าหรือเท่ากับ 50 คน (ตามหนังสือ ที่ นม.0032.004/ว1471)

เรื่องขอแจ้งแบบประเมินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี2563

1.หนังสือที่  นม 0032.004/ว1488 เรื่องขอแจ้งแบบประเมินงานเภสัชกปฐมภูมิ ปี2563 วันที่ 8 กันยายน 2563

2.แบบประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ปี 2563

3.ตารางกรอกคะแนนงานเภสัชปฐมภูมิ ปี 2563

สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางรายเก่า (ด่วนที่สุด)

advertise  แจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

Arrow-Left-256  ขั้นตอนคำขอยืนยันตนเอง  https://bit.ly/2Ya8XMx source

 

1.  ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นั้น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอความร่วมมือให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องสำอาง ดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ เพื่อยืนยันว่าการประกอบกิจการ โดยส่งแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องผ่านระบบ E-Submission (SKYNET) ที่เมนู “แจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ)” ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

2.  อย.ได้ส่งจดหมายเวียนแจ้งผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกรายให้รับทราบและดำเนินการแจ้งข้อมูลสถานประกอบการฯ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและคลิปวีดีโอให้คำแนะนำผู้ประกอบการ เรื่อง การส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ โดยประชาสัมพันธ์อยู่ที่เว็ปไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง https://bit.ly/2Ya8XMx

3.  อย.ได้จัดทำคู่มืออธิบายขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ “ระบบแจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ)” ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

4.  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ (เล่ม 2) เรื่อง แนวทางการตรวจสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (ทั้งนี้คู่มือฉบับ up date จะส่งไฟล์มาให้โหลดภายหลัง)

5.  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
unnamed (1) สอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบฯ และการพิจารณาเอกสาร (4 หมวด) : โทร 02-590-7139
unnamed (1) สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ เมื่อตรวจสถานที่จริง (10 หมวด) : โทร 02-590-7277-8
unnamed (1) รายชื่อทีมพี่เลี้ยง สสจ. งาน post-marketing (แยกตามเขตพื้นที่จังหวัด) ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

การตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต (ร้านขายยา GPP)

การตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต  text

unnamed   แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)

1_eQM9v6F1xNRo3n_KrOBA-g

แนวทางปฏิบัติของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม ในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายและคัดกรองโรคโควิด 19

giphy (1)   แนวทางปฏิบัติของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม ในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายและคัดกรองโรคโควิด 19

การตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.2563 (ร้านขายยา รายเก่า)

หนังสือแจ้งเรื่องการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2563   text

giphy รายละเอียดเอกสารประกอบการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัช

  1. แบบประเมินตนเองร้านยา ขย1 ปี 2563 (GPP รายเก่า)   giphy (1)
  2. แบบติดภาพถ่ายร้านยา ต่ออายุ 2563  giphy (1)