บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ (Consultation e-service) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Capturegf

เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์/ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ในระบบให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบด้วย 2 บริการย่อย ได้แก่
1. บริการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product classification) : ช่องทางสำหรับขอวินิจฉัยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. หรือไม่ กรณีจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. นั้นจะภายใต้พรบ.ผลิตภัณฑ์ใดและจัดอยู่ในระดับการควบคุมใด
2. บริการขอรับคำปรึกษา (Consultation) : ช่องทางสำหรับขอปรึกษาทางด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ และด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศึกษารายละเอียด (คลิกที่นี่) 

คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 โดยบังคับใช้รายใหม่ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และรายเก่า ผ่อนผันได้ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาหาความรู้ก่อนสอบผู้ควบคุมการผลิต

 • ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ค่าใช้จ่าย : ฟรี
  แหล่งที่มา : https://qrgo.page.link/4DAgt
  กดดาวน์โหลดที่นี่ : https://qrgo.page.link/yHNce

หรือ

 • เข้าอบรมหลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
  ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท/คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564)
  ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ : https://fdafoundation.org/water/

ขั้นตอนที่ 2 : ลงสมัครสอบเป็นผู้ควบคุมการผลิต

 • มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สถานที่สอบ : กรุงเทพมหานคร)
  ค่าใช้จ่าย : 300 บาท/คน
  website : https://fdafoundation.org
  โทร. 095-9749097
  e-mail : thaifdafoundation@gmail.com

หรือ

 • สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สถานที่สอบ : ต่างจังหวัด)
  ค่าใช้จ่าย : 300 บาท/คน
  website : https://www.phpa-th.com
  โทร. 061-0249812
  e-mail : phpa.thai@gmail.com
  LineID : 0610249812

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งหลักฐานการสอบผ่านและหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ประจำ ณ สถานที่ผลิตของท่าน ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564)

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
2. สำเนาการสอบผ่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)

***ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา ) เพื่อการรักษาผู้ป่วย

ใบอนุญาตจำหน่ายเพื่อการรักษา (สำหรับโรงพยาบาล)  click (2)

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

S__7987668